6301000100 Calex Smart Smoke Alarm

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Dôležité!
Najprv si pozorne prečítajte celý návod. Návod obsahuje dôležité informácie o správnom používaní tohto detektora dymu. Dajte mi prosím tento detektor dymu preč, odovzdajte prosím tento návod.

Detektor dymu je určený na súkromné ​​použitie.

Tento fotoelektrický detektor dymu navyše spolupracuje s aplikáciou Calex funkcie, ako sú upozornenia push, napríklad pri detekcii dymu.

 

Poznámka: Prijímanie upozornení push je dobrá pracovná metóda potrebné internetové pripojenie.

 

Obmedzená záruka
Tento detektor dymu je určený ako alarm, ktorý včas pomáha koncovému užívateľovi detekcia detegujúca dym. Za to však zostáva zodpovedný koncový používateľ správne konať v prípade poplachu. Electro Cirkel Retail B.V. nie je zodpovedný alebo zodpovedný za škody a/alebo zranenia spôsobené ohňom, dymom, teplo a/alebo škody tým spôsobené.
Electro Cirkel Retail B.V. nikdy nemôže niesť zodpovednosť za stratu a/alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, vrátane náhodných a/alebo následných škôd spôsobených signálom z detektora dymu v prípade dymu alebo požiaru nezaznel.

Oznámenie o autorských právach: Táto príručka je chránená autorskými právami výrobcu. Všetky autorské práva vyhradené. S výnimkou prípadov povolených autorskými právami nikto nesmie kopírovať bez predchádzajúce povolenie, upraviť alebo preložiť. Obsah tohto návodu je bez predchádzajúce upozornenie sa zmení. Ak chcete získať najnovšie informácie, kontaktujte nás kontaktujte výrobcu. Výrobca nezodpovedá za prípadné spôsobené škody kvôli chybám v tomto návode a nezodpovedá za škody spôsobené sprístupnením alebo pomocou tohto návodu.

Ako preventívne opatrenie sa obráťte na miestny hasičský zbor alebo určený orgán, čo môžete urobiť v prípade požiaru.

 

Obsah balenia:
Detektor dymu
Montážna konzola
Skrutky (3x)
Zástrčky (3x)
Manuálne
 
Špecifikácie:
Pracovné napätie: 3V (1x CR123A / CR17335 lítiová batéria)
Vizuálny signál alarmu: červený indikátor LED
Hlučnosť: ≥85dB (vo vzdialenosti 3 m v priamke)
Pracovná teplota: 0℃~+55℃
Pracovná vlhkosť: ≤95 % RH (bez kondenzácie)
Rozmery: Φ86 x V34,5 mm
Montáž: montáž na stenu alebo strop
Životnosť batérie: 5 rokov
 
Stupeň požiarnej ochrany: V-0
EN14604:2005/AC:2008
 
 
Obsah
 
1 Inštalácia detektora dymu
– Inštalácia a používanie batérie
– Poznamenajte si dátum inštalácie
- Pridajte detektor dymu do aplikácie Calex
-Montáž
 
2 Testovanie a používanie detektora dymu
-Testovanie
– Vymeňte batériu
- Prehľad významu LED indikátorov a zvukov alarmu
-Čistenie
– Spracovanie
-Opravy
– Postup resetovania
– Obmedzenia
 
3 miesta
– Kde môžete umiestniť detektory dymu
– tam, kde nemôžete umiestniť detektory dymu
 
 

1 Inštalácia detektora dymu

Inštalácia a používanie batérie
Pri bežnom používaní batéria vydrží 5 rokov. Nikdy nepoužívajte nikoho iného, ​​prosím uveďte typ batérie. Nesprávne batérie alebo nesprávne nainštalované batérie môže vybuchnúť. Ak nie je nainštalovaná batéria, detektor dymu nebude fungovať utiahnite na montážnu konzolu.
Opatrne uvoľnite montážnu konzolu. Urobíte to tak, že na aktiváciu použijete jednu ruku detektor dymu a prstami stlačte montážnu konzolu druhou rukou a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Odstráňte ochranný kryt.

6301000100_UM_Illustration_01.svg

Zaznamenajte si dátum inštalácie
Na vnútornej strane držiaka je nálepka. Tu uveďte inštaláciu dátum. Detektor dymu sa musí vymeniť po 10 rokoch.

 

 

Pridajte detektor dymu do aplikácie Calex
Skôr ako začnete, poznačte si názov siete a heslo. Poznámka: toto položka Funguje iba na 2,4 GHz WiFi sieti, nie na 5 GHz WiFi sieti. Poraďte sa nastavenia smerovača.

 

Stiahnite si aplikáciu Calex Smart z obchodu Google Play, Apple Store. Môžete to urobiť kliknutím na jedno z log nižšie, keď ho uvidíte stránku cez váš telefón.

google_play_logo_white.svg   Apple App Store badge_White.svg

Otvorte aplikáciu. Ak ho používate prvýkrát, vytvorte si účet podľa pokynov na obrazovke.

 

Pridať cez Bluetooth
Máš v telefóne Bluetooth a je zapnutý? Potom to bude automaticky sa pripojí po trojitom rýchlom stlačení ovládacieho tlačidla.

 

Pridať ručne
Ak chcete toto zariadenie pridať ručne, klepnite v pravom hornom rohu obrazovky na „pridať zariadenie“ (+). V ľavom stĺpci vyberte „Zabezpečenie“ a z ponuky vyberte „Snímač dymu“. zoznam zariadení. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 

Trikrát rýchlo stlačte ovládacie tlačidlo. Kontrolka LED sa rozsvieti zelené blikanie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 

Pridať automaticky
Trikrát rýchlo stlačte ovládacie tlačidlo. Kontrolka LED sa rozsvieti bliká na zeleno a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 

Pred inštaláciou otestujte detektor dymu

 

 

Zostavenie
Poraďte sa kapitola 3 Miesta, kam umiestniť detektory dymu a kam ich neumiestniť.
Skontrolujte, či sú dodané skrutky a hmoždinky vhodné pre daný povrch kam chcete umiestniť detektor dymu.

1. Pomocou montážnej konzoly zostavte miesto pre vyvŕtané otvory.

2. Vyvŕtajte otvory a zatlačte zátky na miesto.

3. Zaistite montážnu konzolu pomocou skrutiek

4. Položte detektor dymu na montážnu konzolu a otočte ho v smere hodinových ručičiek pri jemnom stlačení. Keď je detektor dymu zapnutý, budete počuť kliknutie jeho miesto padá a cíti určitý odpor. Trochu otočte detektorom dymu ďalšie pokračujú, až kým to nebude môcť ísť ďalej.

 

Znova otestujte detektor dymu

 

 

 

2 Testovanie a používanie detektora dymu

Detektor dymu funguje pomocou infračerveného svetla. Toto svetlo detekuje navyše fajčiť napríklad aj vyššie koncentrácie vodnej pary (kvôli napr. napríklad sprchovanie a varenie) a prach (napríklad kvôli bezprašnosti). činnosti). vyskytuje).

 

Testovanie
Poznámka: ak sa alarm spustí, keď nevykonávate testovací postup, potom detektor dymu zistí príliš vysokú koncentráciu dymu, vody para alebo prach vo vzduchu. Okamžite konajte.

Po inštalácii a výmene batérie detektor dymu vždy otestujte a aspoň raz za týždeň. Ak test nefunguje správne, resetujte alarm. Urobíte to tak, že 3-krát rýchlo za sebou stlačíte tlačidlo.

Ak testovanie naďalej zlyhá, okamžite vymeňte detektor dymu.

Pri testovaní sa uistite, že máte detektor dymu v dohľade.

Pri testovaní detektora dymu dodržujte vzdialenosť na dĺžku paže. Alarm je veľmi hlasný.

Na testovanie použite ovládací gombík. Funkcia testu vykonáva kompletnú diagnostiku. Na testovanie detektora dymu nepoužívajte žiadnu inú metódu. To môže ovplyvniť správne fungovanie detektora dymu. Na test nikdy nepoužívajte jeden otvorený plameň detektor dymu.

Boli ste dlho preč, napríklad kvôli dovolenke? potom vykonať test pre každý detektor dymu.

 

Manuálne testovanie
Urobíte to stlačením alebo podržaním tlačidla na viac ako 1 sekundu. Zatiaľ čo Ak tlačidlo podržíte stlačené, červená LED kontrolka bude rýchlo blikať. Zároveň sa spustí budík tromi krátkymi prenikavými tónmi. Ak ty kliknutím na tlačidlo uvoľnite alarm zastavíte.

 

Vymeňte batériu
Pri výmene batérie dodržujte miestne predpisy. Použité batérie by mali nelikvidujte s domovým odpadom. Batérie zlikvidujte len vtedy sú úplne vybité. Prilepte póly čiastočne vybitých batérií aby sa predišlo skratom. Batérie nikdy nevyhadzujte do otvoreného ohňa.

Vymeňte batériu ihneď, keď detektor dymu signalizuje, že batéria je takmer vybitá (až 5 rokov životnosti batérie).
Červená LED kontrolka bliká každých 53 sekúnd pri každom alarme znie krátko.

Po vybratí batérie detektor dymu nebude fungovať.

Ak používate aplikáciu Calex, dostanete tiež upozornenie push prostredníctvom app je potrebné vymeniť batériu.

Batériu vymieňajte iba za rovnaký typ (CR123A / CR17335).

Ak chcete vymeniť batériu, odskrutkujte detektor dymu z montážnej konzoly.

Po výmene batérie krátko zaznie alarm a zároveň svieti červený indikátor svetlo raz blikne.

 

Po výmene batérie otestujte detektor dymu

 

 

Prehľad významu kontroliek LED a zvukov alarmu
Detektor dymu využíva LED kontrolku v kombinácii s alarmom na označenie stavu. V tabuľke nižšie nájdete rôzne signály: 
 
 
SITUÁCIA LED ZVUK
Normálna prevádzka
Červená kontrolka LED blikne raz za 53 sekúnd
 
Žiadne
Test Červená LED rýchlo bliká  Krátke rýchle pípnutia
Alarm Červená LED rýchlo bliká Krátke rýchle pípnutia
Nízka batéria Červená LED bliká každých 53 sekúnd Pípanie každých 53 sekúnd
Chyba Červená LED blikne dvakrát každých 53 sekúnd Žiadne
Dočasné ticho pre stav alarmu
Červená LED blikne raz za 10 sekúnd (trvanie: cca 10 minút)
Žiadne
Dočasné ticho pre upozornenie na slabú batériu
Červená LED blikne raz za 53 sekúnd (trvanie: cca 12 hodín)
Žiadne
Vzdialené stíšenie pre stav alarmu  Červená LED blikne raz za 10 sekúnd (trvanie: približne 10 minúty) Žiadne
 
 
Funkcia stíšenia
Ak ste si istí, že ide o falošný poplach, môžete poplach stíšiť stlačením ovládacie tlačidlo. Detektor dymu bude znieť 10 minút a zostane tichý. Keď je po 10 minútach vo vzduchu stále príliš veľa častíc, spustí sa alarm zaznie znova. Otestujte detektor dymu po falošnom poplachu.
 
Zažívate často falošné poplachy? Vyčistite a/alebo vyčistite detektor dymu skontrolujte, či je zvolené miesto správne, a ak je to možné, vyberte iné umiestnenie.
 
Čistenie
Nahromadené nečistoty a mastnota môžu ovplyvniť činnosť detektora dymu. Čistite detektory dymu mesačne. Najlepšie je to urobiť pomocou mäkkej kefy. Nepoužívajte vodu, čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu to byť škodlivé dymy detektor. Ak je detektor dymu poškodený, vymeňte ho. Otestujte detektor dymu po vyčistení.
 
Spracovanie
Nenechajte zariadenie spadnúť. Náraz môže poškodiť vnútornú elektroniku a poškodiť mechanika.
Nevystavujte zariadenie nadmernému teplu alebo chladu. Extrémne teploty majú negatívny vplyv na životnosť.
 
Opravy
Tento produkt nemôžete a nesmiete opravovať ani upravovať. 
 
Postup resetovania
Trikrát rýchlo za sebou stlačte ovládacie tlačidlo.
 
Obmedzenia 
Ako každé varovné zariadenie však aj detektory dymu môžu fungovať len vtedy, ak sú správne umiestnené, nainštalované a udržiavané a v prípade dymu môžu hlásiče dosiahnuť.
 • Detektory dymu nemusia zobudiť všetkých ľudí.
 • Detektory dymu nedokážu rozpoznať požiar, ak dym nezapáli dosiahnuté alarmy.  
 • Hlásiče dymu nemusia mať čas zaznieť skôr, ako samotný požiar spôsobí poškodenie, zranenie alebo smrť, pretože dym z niektorých sa nemusí dostať k jednotke okamžite. 
 • Detektory dymu nie sú vodotesné. Ako každé elektronické zariadenie, jeho dym detektory vyrobené z komponentov, ktoré sa môžu kedykoľvek opotrebovať alebo vypadnúť. Zariadenie by ste mali testovať každý týždeň, aby ste zaistili nepretržitý výkon zaručiť ochranu. 
 • Dymové detektory majú obmedzenú životnosť. Zariadenie sa musí ihneď použiť vymeniť, ak nepracuje správne. Vždy by ste mali fajčiť detektor vymenený po 10 rokoch od dátumu zakúpenia. Zapíšte si dátum kúpy priestor na zadnej strane zariadenia.
 
 
3 miesta
 
Oboznámte sa s miestne platnými zákonmi a predpismi
 
 
Kam môžete umiestniť detektory dymu
 • Zistite, koľko alarmov potrebujete a kde sú najlepšie umiestnené inštalovať.
 • Minimálne zaistite, aby boli medzi spálňami nainštalované detektory dymu a miesta s potenciálnymi zdrojmi požiaru, ako sú kuchyne a obytné priestory Roman.
 • Aby bolo možné správne počuť alarm, maximálna vzdialenosť medzi nimi dvere spálne a detektor dymu nie sú vzdialené viac ako 3 metre.
 • Dymový detektor nebude varovať sluchovo postihnutých obyvateľov. to je Pre sluch sa odporúča inštalovať špeciálne detektory dymu narušená. 
 • Zabezpečte ďalšie detektory dymu v spálňach, ktoré môžu spôsobiť požiar napríklad skratom v dôsledku zlej elektroinštalácie, rozbitými spotrebičmi/svetlami alebo iné nebezpečenstvá.
 • Pre najlepšiu ochranu by ste mali mať v každom detektor dymu miestností, s výnimkou priestorov uvedených v [časť: priestory, kde sa fajčí detektory nemožno použiť].
 • Môže byť potrebné nainštalovať viac ako jeden detektor dymu do a chodba, najmä ak je chodba dlhšia ako 15 metrov. V domoch s jedným poschodím a dvoma oddelenými priestormi na spanie majú min potrebné dva detektory dymu, jeden mimo každého priestoru na spanie. In viacposchodové domy alebo medziposchodia, musí mať aspoň jeden detektor dymu byť inštalované na prízemí medzi schodisko a miestnosť kde môže dôjsť k požiaru.
 
Kam nemôžete umiestniť detektory dymu
V týchto miestnostiach môžete použiť iné poplašné systémy. 
 
NEINŠTALUJTE detektory dymu:
 • Pri turbulentnom prúdení vzduchu, napríklad v blízkosti ventilátorov, ohrievačov, dverí a okien, atď. 
 • V priestoroch s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne a sprchy. Vysoká vlhkosť môže spustiť alarm.
 • V kuchyniach, kotolniach, práčovniach a garážach. Spaľovanie častice z varenia alebo výfukových plynov z auta a prachu a vlhkosti môže to spôsobiť poplach.
 • V oblastiach zamorených hmyzom. Malý hmyz môže ovplyvniť výkon vplyv.
 • Vo veľmi prašných alebo špinavých priestoroch. Nečistota a prach sa môžu hromadiť a nepriaznivo ovplyvniť výkon.
 • Strop rámu „A“ v hornej časti. V hornej časti sa môže vyskytnúť „mŕtvy vzduch“. že dym dosiahne alarm včas. Udržujte 90 cm od najvyššieho bod.
 • Menej ako 300 mm (12 palcov) od steny pri montáži na strop.
 • Do 300 mm (12 palcov) od svietidiel alebo rohov miestnosti.
 • Do 1500 mm (5 stôp) od žiarivkových svietidiel.
 • Na miestach, kde môže byť bežné testovanie alebo údržba nebezpečná.
 • Na zle izolovaných stropoch.
 • V blízkosti predmetov, ako sú stropné dekorácie, ktoré sú cestou dymu mohli prekaziť alarm.

Additional Information

Ďalšie články v tejto sekcii

Pomohol Vám tento článok?
0 z 1 to pomohlo
Zdieľať

Príspevky

0 comments

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.