6301000100 Calex Smart Smoke Alarm

Máte další otázky? Odeslat požadavek

Důležité!
Nejprve si pozorně přečtěte celý návod. Návod obsahuje důležité informace o správném používání tohoto detektoru kouře. Dejte mi prosím tento detektor kouře pryč, předejte prosím tento návod.

Detektor kouře je určen pro soukromé použití.

Tento fotoelektrický detektor kouře navíc spolupracuje s aplikací Calex funkce, jako jsou push notifikace, například když je detekován kouř.

 

Poznámka: Příjem oznámení push je dobrá pracovní metoda vyžadováno připojení k internetu.

 

Omezená záruka
Tento detektor kouře je zamýšlen jako alarm, který pomáhá koncovému uživateli včas detekce detekující kouř. Za to však zůstává odpovědný koncový uživatel správně jednat v případě poplachu. Electro Cirkel Retail B.V. není odpovědný nebo odpovědný za škody a/nebo zranění způsobené ohněm, kouřem, teplo a/nebo škody tím způsobené.
Electro Cirkel Retail B.V. nemůže nikdy nést odpovědnost za ztrátu a/nebo poškození jakéhokoli druhu, včetně náhodného a/nebo následného poškození způsobeného signálem z detektoru kouře v případě kouře nebo požáru nezaznělo.

Upozornění na autorská práva: Tato příručka je chráněna autorským právem výrobce. Všechna autorská práva vyhrazena. S výjimkou povolených autorským právem nikdo nesmí kopírovat bez předchozího povolení upravit nebo přeložit. Obsah tohoto návodu je bez předchozí upozornění bude změněno. Pro nejnovější informace nás prosím kontaktujte kontaktujte výrobce. Výrobce neručí za případné způsobené škody kvůli chybám v tomto návodu a neručí za škody způsobené zpřístupněním nebo pomocí tohoto návodu.

Jako preventivní opatření se obraťte na místní hasičský sbor nebo určený orgán, co můžete dělat v případě požáru.

 

Obsah balíčku:
Detektor kouře
Montážní držák
Šrouby (3x)
Zástrčky (3x)
Manuální
 
Specifikace:
Pracovní napětí: 3V (1x lithiová baterie CR123A / CR17335)
Vizuální signál alarmu: červený indikátor LED
Hlučnost: ≥85dB (ve vzdálenosti 3 m v přímé linii)
Provozní teplota: 0℃~+55℃
Pracovní vlhkost: ≤95 % RH (bez kondenzace)
Rozměry: Φ86 x H34,5 mm
Montáž: montáž na stěnu nebo stropní montáž
Životnost baterie: 5 let
 
Stupeň požární ochrany: V-0
EN14604:2005/AC:2008
 
 
Obsah
 
1 Instalace detektoru kouře
– Instalace a použití baterie
– Poznamenejte si datum instalace
- Přidejte detektor kouře do aplikace Calex
-Sestavení
 
2 Testování a používání detektoru kouře
-Testování
– Vyměňte baterii
- Přehled významu kontrolek LED a zvuků alarmu
-Čištění
– Zpracování
-Opravy
– Postup resetování
– Omezení
 
3 místa
– Kam můžete umístit detektory kouře
– Kam nelze umístit detektory kouře
 
 

1 Instalace detektoru kouře

Instalace a používání baterie
Při běžném používání baterie vydrží 5 let. Nikdy nepoužívejte nikoho jiného, ​​prosím označte typ baterie. Špatné baterie nebo nesprávně nainstalované baterie může explodovat. Pokud není nainstalována žádná baterie, detektor kouře nebude fungovat utáhněte na montážní konzolu.
Opatrně uvolněte montážní držák. To provedete jednou rukou k aktivaci detektor kouře a prsty zatlačte na montážní držák druhou rukou a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Odstraňte ochranný kryt.

6301000100_UM_Illustration_01.svg

Zaznamenejte si datum instalace
Na vnitřní straně držáku je nálepka. Zde uveďte instalaci datum. Detektor kouře musí být vyměněn po 10 letech.

 

 

Přidejte detektor kouře do aplikace Calex
Než začnete, poznamenejte si název sítě a heslo. Poznámka: toto položka Funguje pouze v síti WiFi 2,4 GHz, nikoli v síti WiFi 5 GHz. Konzultovat nastavení vašeho routeru.

 

Stáhněte si aplikaci Calex Smart z obchodu Google Play, Apple Store. Můžete to udělat kliknutím na jedno z níže uvedených log, když je uvidíte stránku prostřednictvím telefonu.

google_play_logo_white.svg   Apple App Store badge_White.svg

Otevřete aplikaci. Pokud jej používáte poprvé, vytvořte si účet podle pokynů na obrazovce.

 

Přidat přes Bluetooth
Máš v telefonu Bluetooth a je zapnutý? Pak to bude automaticky připojeno po rychlém trojím stisknutí ovládacího tlačítka.

 

Přidat ručně
Chcete-li toto zařízení přidat ručně, klepněte v pravém horním rohu obrazovky na „přidat zařízení“ (+). V levém sloupci vyberte „Zabezpečení“ a z nabídky vyberte „Snímač kouře“. seznam zařízení. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

 

Třikrát rychle stiskněte ovládací tlačítko. Kontrolka LED se rozsvítí bliká zeleně. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 

Přidávat automaticky
Třikrát rychle stiskněte ovládací tlačítko. Kontrolka LED se rozsvítí bliká zeleně a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 

Před pokračováním v instalaci otestujte detektor kouře

 

 

Montáž
Konzultovat kapitola 3 Umístění, kam umístit detektory kouře a kam je neumisťovat.
Zkontrolujte, zda jsou dodané šrouby a hmoždinky vhodné pro daný povrch kam chcete umístit detektor kouře.

1. Pomocí montážního držáku sestavte místo pro vyvrtání otvorů.

2. Vyvrtejte otvory a zatlačte hmoždinky na místo.

3. Upevněte montážní držák pomocí šroubů

4. Umístěte detektor kouře na montážní konzolu a otočte jím ve směru hodinových ručiček při mírném stlačení. Když je detektor kouře zapnutý, uslyšíte cvaknutí jeho místo padá a cítí určitý odpor. Otočte trochu detektorem kouře další pokračovat, dokud to nemůže jít dál.

 

Znovu vyzkoušejte detektor kouře

 

 

 

2 Testování a používání detektoru kouře

Detektor kouře pracuje pomocí infračerveného světla. Toto světlo detekuje navíc kouřit např. i vyšší koncentrace vodní páry (kvůli např. například sprchování a vaření) a prachu (například kvůli bezprašnosti). činnosti). dochází).

 

Testování
Poznámka: pokud se alarm spustí, když neprovádíte testovací proceduru, pak detektor kouře detekuje příliš vysokou koncentraci kouře, vody páry nebo prachu ve vzduchu. Okamžitě jednat.

Po instalaci a výměně baterie vždy otestujte detektor kouře a minimálně jednou týdně. Pokud test nefunguje správně, resetujte alarm. To provedete 3x rychle za sebou stisknutím tlačítka.

Pokud testování stále selhává, okamžitě vyměňte detektor kouře.

Při testování se ujistěte, že máte detektor kouře v dohledu.

Při testování detektoru kouře dodržujte vzdálenost na délku paže. Alarm je velmi hlasitý.

Pro testování použijte ovládací knoflík. Testovací funkce provádí kompletní diagnostiku. K testování detektoru kouře nepoužívejte žádnou jinou metodu. To může ovlivnit správnou funkci detektoru kouře. K testování nikdy nepoužívejte jeden otevřený plamen detektor kouře.

Byli jste delší dobu pryč, například kvůli dovolené? pak provést test pro každý detektor kouře.

 

Ruční testování
To provedete stisknutím nebo podržením tlačítka na déle než 1 sekundu. Zatímco Pokud tlačítko podržíte stisknuté, červená LED kontrolka bude rychle blikat. Současně se spustí alarm třemi krátkými pronikavými tóny. jestli ty kliknutím na tlačítko a uvolněním se alarm zastaví.

 

Vyměňte baterii
Při výměně baterie dodržujte místní předpisy. Použité baterie by měly nelikvidovat s domovním odpadem. Vyhoďte baterie, pouze když jsou zcela vybité. Přilepte póly částečně vybitých baterií aby se zabránilo zkratům. Nikdy nevyhazujte baterie do otevřeného ohně.

Vyměňte baterii ihned, jakmile detektor kouře signalizuje, že baterie je vybitá je téměř vybitá (až 5 let životnosti baterie).
Červená LED kontrolka bliká každých 53 sekund při každém alarmu zní krátce.

Po vyjmutí baterie detektor kouře nebude fungovat.

Pokud používáte aplikaci Calex, obdržíte také upozornění push prostřednictvím aplikace je třeba vyměnit baterii.

Baterii vyměňujte pouze za identický typ (CR123A / CR17335).

Chcete-li vyměnit baterii, odšroubujte detektor kouře z montážního držáku.

Po výměně baterie se krátce rozezní alarm a zároveň se rozsvítí červený indikátor světlo jednou blikne.

 

Po výměně baterie vyzkoušejte detektor kouře

 

 

Přehled významu kontrolek LED a zvuků alarmu
Detektor kouře využívá LED kontrolku v kombinaci s alarmem k označení stavu. V následující tabulce jsou uvedeny různé signály: 
 
 
SITUACE LED ZVUK
Normální provoz
Červená LED blikne každých 53 sekund
 
Žádné
Test Červená LED rychle bliká  Krátká rychlá pípnutí
Alarm Červená LED rychle bliká Krátká rychlá pípnutí
Vybitá baterie Červená LED bliká každých 53 sekund Pípnutí každých 53 sekund
Chyba Červená LED blikne dvakrát každých 53 sekund Žádné
Dočasné ztišení pro stav alarmu
Červená LED blikne každých 10 sekund (doba trvání: cca 10 minut)
Žádné
Dočasné ztišení upozornění na vybitou baterii
Červená LED blikne každých 53 sekund (doba trvání: cca 12 hodin)
Žádné
Vzdálené ztišení stavu alarmu  Červená LED blikne každých 10 sekund (doba trvání: přibližně 10 minut) Žádné
 
 
Funkce ztišení
Pokud jste si jisti, že se jedná o falešný poplach, můžete poplach ztišit stisknutím ovládací tlačítko. Detektor kouře bude znít po dobu 10 minut a zůstane tichý. Když je po 10 minutách ve vzduchu stále příliš mnoho částic, spustí se alarm zazní znovu. Otestujte detektor kouře po falešném poplachu.
 
Zažíváte často falešné poplachy? Vyčistěte a/nebo vyčistěte detektor kouře zkontrolujte, zda je zvolené umístění správné, a pokud je to možné, vyberte jiné umístění.
 
Čištění
Nahromaděné nečistoty a mastnota mohou ovlivnit činnost detektoru kouře. Čistěte detektory kouře měsíčně. Nejlepší je to udělat měkkým štětcem. Nepoužívejte vodu, čisticí prostředky ani rozpouštědla. To může být škodlivý kouř detektor. Pokud je detektor kouře poškozen, vyměňte jej. Otestujte detektor kouře po čištění.
 
Zpracování
Neupusťte zařízení. Náraz může poškodit vnitřní elektroniku a poškodit mechanika.
Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu nebo chladu. Extrémní teploty mít negativní vliv na životnost.
 
Opravy
Tento produkt nemůžete a nesmíte opravovat ani upravovat. 
 
Postup resetování
Třikrát rychle za sebou stiskněte ovládací tlačítko.
 
Omezení 
Jako každé výstražné zařízení však mohou detektory kouře fungovat pouze tehdy, pokud jsou správně umístěné, nainstalované a udržované a v případě kouře mohou hlásiče dosáhnout.
 • Detektory kouře nemusí probudit všechny lidi.
 • Detektory kouře nemohou detekovat požár, pokud kouř nezapálí dosaženy alarmy.  
 • Detektory kouře nemusí mít čas zaznít dříve, než požár sám způsobí poškození, zranění nebo smrti, protože kouř z některých se nemusí dostat k jednotce okamžitě. 
 • Detektory kouře nejsou vodotěsné. Jako každé elektronické zařízení, jeho kouř detektory vyrobené z komponent, které se mohou kdykoli opotřebovat nebo vypadnout. Abyste zajistili nepřetržitý výkon, měli byste zařízení testovat každý týden zaručit ochranu. 
 • Kouřové hlásiče mají omezenou životnost. Zařízení musí být okamžitě použito vyměnit, pokud nepracuje správně. Vždy byste měli kouřit detektor vyměněn po 10 letech od data zakoupení. Zapište si datum nákupu na vyhrazeném místě na zadní straně zařízení.
 
 
3 místa
 
Seznamte se s místně platnými zákony a předpisy
 
 
Kam můžete umístit detektory kouře
 • Určete, kolik alarmů potřebujete a kde jsou nejlépe umístěny instalovat.
 • Minimálně zajistěte instalaci detektorů kouře mezi ložnicemi a místa s potenciálními zdroji požáru, jako jsou kuchyně a obytné prostory Římský.
 • Aby bylo možné správně slyšet alarm, maximální vzdálenost mezi dveře ložnice a detektor kouře nejsou větší než 3 metry.
 • Kouřový detektor nebude varovat neslyšící obyvatele. to je Pro sluch se doporučuje instalovat speciální detektory kouře postižený. 
 • Zajistěte další detektory kouře v ložnicích pro požáry pokoj může být způsoben například zkratem v důsledku špatné elektroinstalace, rozbitými spotřebiči/světly nebo jiná nebezpečí.
 • Pro nejlepší ochranu byste měli mít detektor kouře v každém místa v místnosti, s výjimkou oblastí uvedených v [sekce: prostory, kde se kouří detektory nelze použít].
 • Může být nutné nainstalovat více než jeden detektor kouře do a chodba, zejména pokud je chodba delší než 15 metrů. V domech s jedním patrem a dvěma oddělenými spacími plochami mají min jsou zapotřebí dva detektory kouře, jeden mimo každou spací oblast. v ve vícepodlažních domech nebo ve více patrech musí být alespoň jeden detektor kouře být instalován v přízemí mezi schodiště a pokoje kde může dojít k požáru.
 
Kam nelze umístit detektory kouře
V těchto místnostech můžete používat další poplašné systémy. 
 
NEINSTALUJTE detektory kouře:
 • Při turbulentním proudění vzduchu, jako jsou ventilátory, topení, dveře a okna, atd. 
 • V prostorách s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny a sprchy. Vysoká vlhkost může spustit alarm.
 • V kuchyních, kotelnách, prádelnách a garážích. Spalování částice z vaření nebo výfukových plynů z auta a prach a vlhkost může to způsobit poplach.
 • V oblastech zamořených hmyzem. Malý hmyz může ovlivnit výkon vliv.
 • Ve velmi prašných nebo špinavých prostorách. Nečistoty a prach se mohou hromadit a nepříznivě ovlivnit výkon.
 • Rámový strop „A“ nahoře. V horní části se může objevit „mrtvý vzduch“. že kouř dosáhne alarmu včas. Udržujte 90 cm od nejvyšší směřovat.
 • Méně než 300 mm (12 palců) od stěny při montáži na strop.
 • Do 300 mm (12 palců) od svítidel nebo rohů místnosti.
 • Do 1500 mm (5 stop) od zářivkových svítidel.
 • V místech, kde může být běžné testování nebo údržba nebezpečná.
 • U špatně izolovaných stropů.
 • V blízkosti objektů, jako jsou stropní dekorace, které jsou cestou kouře by mohly bránit alarmu.

Additional Information

Články v tomto oddílu

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 1
Sdílet

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.